اصلاح سوگیری توجه

اصلاح سوگیری توجه

تحول اخیر در زمینه درمان اختلات اضطرابی درمان اصلاح سوگیری توجه[۱] (ABMT) تکنیک آموزش توجه است[۲] (ATT) یا بازآموزی توجه[۳]است. اصلاح سوگیری توجه ریشه در الگوهای اخیر اضطراب دارد و بر پایه داده های آزمایشی در خصوص سوگیری های مرتبط به تهدید در شرایط مختلف مانند اضطراب اجتماعی است. چنین درمانی از برنامه های رایانه ای آموزش توجه در جهت اصلاح الگوهای توجهی سوگیر دار در بیماران مضطرب استفاده می کند.

[۱] -attention bias modification treatment (ABM)

[۲] – attention training technique (ATT)

[۳] -attention retrainig